Algemene voorwaarden, Privacy & gebruik van cookies.

Algemene voorwaarden, Privacy & gebruik van cookies.

Algemene voorwaarden.

Praktijk voor bewust leven (01-01-2019)

Artikel 1: Toepassing
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Praktijk voor bewust leven aan particulieren of groepen aangeboden activiteiten als trainingen, cursussen, workshops, lezingen e.d. en alle verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
• Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend als Praktijk voor bewust leven daar schriftelijk mee instemt.
• Andere voorwaarden zijn slechts van toepassing als Praktijk voor bewust leven hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 2: Aanmelding
• Aanmelding voor een activiteit vindt plaats door digitale of schriftelijke inschrijving. De volgorde van aanmelding is bepalend voor de volgorde van plaatsing.
• Indien er sprake is van een financiële verplichting bij inschrijving is de aanmelding pas afgerond als hieraan is voldaan.
• Praktijk voor bewust leven bevestigt de aanmelding digitaal of schriftelijk en wijst op de betalingsverplichtingen.
• Bij onvoldoende aanmeldingen is Praktijk voor bewust leven gerechtigd een activiteit niet door te laten gaan waarna inschrijvers hun betaalde bedragen geheel krijgen terugbetaald.

Artikel 3: Wettelijke bedenktijd
• Wie een verbintenis met Praktijk voor bewust leven aangaat heeft conform wetgeving zeven dagen bedenktijd waarbinnen deelnemer kosteloos alsnog kan besluiten van deelname af te zien. Dit dient digitaal of schriftelijk te gebeuren.
• Deze termijn start op het moment van inschrijving door de deelnemer. Als datum geldt die van de E-mail dan wel het poststempel.

Artikel 4: Overeenkomst
Een overeenkomst tussen deelnemer en Praktijk voor bewust leven wordt geacht tot stand te zijn gekomen door de acceptatie van de inschrijving welke wordt bevestigd als volgt:
• een digitale of schriftelijke acceptatie/bevestiging vanuit Praktijk voor bewust leven op basis van de digitale of schriftelijke aanmelding of
• het digitaal of schriftelijk toezenden van een bevestiging/overeenkomst door Praktijk voor bewust leven welke door deelnemer ‘voor akkoord’ wordt ondertekend en binnen twee weken per post geretourneerd. Niet retour zenden van deze bevestiging/overeenkomst ontheft deelnemer niet van zijn verplichtingen.

Artikel 5: Betalingen
• Deelnemer is gehouden aan de betalingsverplichting als vermeld in de aankondiging van de activiteit en/of in de overeenkomst.
• Een factuur wordt uitsluitend op verzoek van de deelnemer verstrekt.
• Betalingen vinden plaats door tijdige overmaking op het aangegeven rekeningnummer met vermelding van naam en activiteit waaraan men gaat deelnemen.
• Indien niet tijdig wordt betaald zal Praktijk voor bewust leven deelnemer hierop eenmalig digitaal of schriftelijk aanspreken waarna binnen zeven dagen betaald moet zijn. Indien dit niet het geval is heeft Praktijk voor bewust levenPraktijk voor bewust leven het recht betaling op te eisen inclusief wettelijke rente en kan deelnemer uitsluiten van deelname.
• Mocht een incasso- of gerechtelijke procedure nodig zijn om deelnemer zijn verplichtingen te laten voldoen dan zijn alle kosten hiervan voor zijn rekening.

Artikel 6: Gespreide betaling
• Indien deelnemer bij inschrijving kiest voor gespreide betaling zullen de afspraken hierover worden bevestigd.
• Indien deelnemer annuleert of voortijdig met een activiteit stopt blijft de betalingsverplichting bestaan met in acht neming van de voorwaarden in artikel 7 respectievelijk artikel 8.

Artikel 7: Annuleren
• Annuleren van een activiteit voor aanvang is mogelijk mits dit digitaal of schriftelijk gebeurt met opgaaf van redenen.
• Indien de annulering naar het oordeel van Praktijk voor bewust leven een gevolg is van een overmachtsituatie door een niet toerekenbare ernstige omstandigheid aan de zijde van deelnemer dan is hij niets verschuldigd en ontvangt wat reeds betaald is terug.
• In andere omstandigheden dan overmacht (zie hiervoor b.) behoudt deelnemer bij annulering een financiële verplichting als volgt:
• tot acht weken voor aanvang: 0%, geen enkele verplichting.
• tussen acht en vier weken voor aanvang: 50% van de aangegane verplichting
• later dan vier weken voor aanvang: 100% van de aangegane verplichting
• Wie bij annulering recht heeft op teruggave van reeds overgemaakte bedragen ontvangt deze binnen twee weken retour.
• Indien deelnemer bij annulering nog een bedrag schuldig is aan Praktijk voor bewust leven voldoet hij dit voor aanvang van de geannuleerde activiteit.

Artikel 8: Voortijdige beëindiging deelname
• Indien voortijdige beëindiging naar het oordeel van Praktijk voor bewust leven een gevolg is van een overmachtssituatie door een niet toerekenbare ernstige omstandigheid aan de zijde van deelnemer dan is hij slechts het deel van de aangegane verplichting verschuldigd dat is genoten. Het andere deel zal binnen twee weken nadat een en ander duidelijk is worden geretourneerd.
• Indien deelnemer voortijdig stopt om een andere reden dan onder a. bedoeld blijft de aangegane verplichting volledig bestaan. Nog verschuldigde bedragen moeten alsnog worden voldaan.

Artikel 9: Prijzen
• …Praktijk voor bewust leven biedt activiteiten aan tegen vooraf vastgestelde prijzen. Indien er sprake is van bijkomende kosten die ook moeten worden voldaan wordt dit vooraf aangegeven.
• In de bekendgemaakte prijzen is, tenzij anders aangegeven, het wettelijke BTW-tarief inbegrepen.
• Prijzen aangeboden aan niet-particulieren zijn altijd excl. BTW tenzij anders is aangegeven.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid Praktijk voor bewust leven
• Praktijk voor bewust leven is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle leveringen en spant zich naar beste inzicht en vermogen in deze te laten voldoen aan hetgeen in het vooruitzicht is gesteld.
• …Praktijk voor bewust leven, noch de trainers zijn verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van het geleerde in de ruimste zin; zij kunnen daarvoor geen van beiden aansprakelijk gesteld worden.
• ……Praktijk voor bewust leven., noch de trainers aanvaarden enige aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van …Praktijk voor bewust leven deze dekt en voor zover deze bereid is tot uitkering over te gaan.
• Op geen enkele levering van …Praktijk voor bewust leven is enige vorm van garantie aan de orde.

Artikel 11: Verantwoordelijkheid deelnemer
• Bij deelname, ongeacht aan welke activiteit blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer zelf, ook voor het gebruik van de accommodatie en faciliteiten.
• Deelnemer kan bij vervoer door of namens …Praktijk voor bewust leven of een andere deelnemer geen schade claimen vanwege het transport.
• Deelnemer is en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het, ten bate van zichzelf of anderen toepassen, uitvoeren of voorschrijven van de onderwezen leerstof en methoden. Dit geldt ook voor het gebruik van (hulp)middelen in welke vorm dan ook.

Artikel 12: Cursuslocatie
• Indien gebruik gemaakt wordt van gehuurde ruimte zal Praktijk voor bewust leven er alles aan doen om de kwaliteit te laten overeenstemmen met de geschetste verwachtingen. De verhuurder is echter verantwoordelijk voor de veiligheid, hygiëne, toegankelijkheid e.d.
• Praktijk voor bewust leven is gerechtigd een activiteit naar een andere locatie te verplaatsen binnen een rijafstand van ….. km van de eerder beoogde locatie. Indien de afstand groter is kan deelnemer zonder verplichtingen van deelname afzien. Is dit het geval tijdens een lopende activiteit dan ontvangt deelnemer het geld terug naar rato van het niet genoten deel.

Artikel 13: Overmachtssituaties
• Van overmacht is sprake als in niet te voorziene omstandigheden het onmogelijk is, of in redelijkheid niet verwacht kan worden dat aan verplichtingen wordt voldaan.
• Indien een deelnemer na aanmelding privé in een niet toerekenbare overmachtssituatie terecht komt waardoor deelname vanaf dat moment geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt dan is Praktijk voor bewust leven. bereid in alle redelijkheid en in overleg daarvoor een oplossing te vinden.
• Praktijk voor bewust leven is in geval van overmacht gerechtigd zonder genoegdoening wijzigingen aan te brengen in de leiding, de lesstof, de geplande data en de locatie waar de activiteit zou plaatsvinden. Uiteraard zal daarbij het belang van de deelnemers zoveel mogelijk in acht worden genomen.
• Indien deelnemer kan aantonen dat wijziging van geplande data aanleiding geeft tot onoverkomelijke problemen en moeten afzien van (verdere) deelname dan is hij slechts het deel van de aangegane verplichting verschuldigd dat is genoten.
• Mocht in geval van overmacht een deel van een activiteit geen doorgang kunnen vinden dan zal deelnemer naar rato van wat hij daardoor mist een deel van zijn voldane verplichting terug ontvangen. Dit lijdt uitzondering als het gemiste minder dan 10% bedraagt van de gehele activiteit.

Artikel 14: Privacy
• Praktijk voor bewust leven draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie van de deelnemers overeenkomstig de geldende privacywet AVG. Zie hiervoor de privacyverklaring van Praktijk voor bewust leven zoals te vinden is op de website.
• Naam en Email adres van deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van Praktijk voor bewust leven…….. om betrokkene op de hoogte te kunnen houden van haar activiteiten. Ook van wie zich voor de nieuwsbrief aanmeldt. Indien toezending niet langer op prijs wordt gesteld wordt dit direct gerespecteerd.
• De deelnemer gaat, tenzij men vooraf aangeeft dit niet te wensen, akkoord met het verspreiden van zijn naam en Email adres aan de leiding en mededeelnemers.

Artikel 15: Eigendom lesmateriaal
• Het auteursrecht op alle lesmateriaal berust bij Praktijk voor bewust leven. tenzij materiaal gebruikt wordt waarvan duidelijk is dat dit openbaar beschikbaar is.
• Het lesmateriaal waarvan het auteursrecht berust bij Praktijk voor bewust leven zal door deelnemer niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het persoonlijk volgen van de activiteit, niet worden gepubliceerd of vermenigvuldigd voor derden.

Artikel 16: Beroepsvereniging
• De trainers van Praktijk voor bewust leven zijn gecertificeerd trainer door c.q. lid van de Vereniging Voor Mindfulness. Hierdoor zijn zij gehouden aan de Erecode van deze vereniging welke te vinden is op www.verenigingvoormindfulness.nl.

Artikel 17: Klachten
• Wie een klacht heeft tracht deze eerst op te lossen met Praktijk voor bewust leven…. Lukt dit niet of er zijn redenen waarom dit niet kan staat het klager vrij gebruik te maken van de hierna genoemde klachtenregeling dan wel een gerechtelijke procedure te starten.
• De klachtenregeling waarvan gebruik gemaakt kan worden is die van de Vereniging Voor Mindfulness. Deze vereniging beschikt over een Erecode met daarin een klachtenregeling welke te vinden is op www.verenigingvoormindfulness.nl.
• Praktijk voor bewust leven. kan door de klager nimmer gehouden worden aan een andere klachtenregeling dan hiervoor genoemd als dit niet bij het aangaan van de verbintenis is overeengekomen.
• Alle betrokkenen zullen zolang een klacht niet is opgelost respectvol met elkaar omgaan, er naar derden geen ruchtbaarheid aan geven en met alle gegevens vertrouwelijk omgaan.

Artikel 18: Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst waarbij Praktijk voor bewust leven betrokken is, is het Nederlands recht van toepassing.
Indien geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter dan zal dit zijn in Tilburg.

Einde Algemene Voorwaarden

Essentiële informatie voorwaarden.

Praktijk voor bewust leven (01-01-2019)

Elke mindfulness-training is gericht op een meer aandachtig en bewust leven en het anders omgaan met stress en pijn. De attitude en vaardigheden die je daartoe krijgt aangereikt vragen om beoefening. Deze training is nadrukkelijk geen therapie en vervangt deze evenmin. De trainer zal zijn werk met alle aandacht en zorgvuldigheid doen en je ondersteunen t.a.v. beoefening. Je blijft echter zelf volledig verantwoordelijk voor de eigen ervaring, de beoefening en de effecten van deze training. Hiervoor kan ……..(naam aanbieder) nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Ben je onder behandeling van een hulp- of zorgverlener dan word je dringend geadviseerd vooraf je deelname hiermee te bespreken.

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend beschikbaar voor de trainer. Derden hebben hierin geen inzage en zonder je instemming zal met niemand informatie over je deelname worden gedeeld.

Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor een (gedeeltelijkje) vergoeding van de kosten van de training door bij voorbeeld je werkgever of ziektekostenverzekeraar. Dit is volledig je eigen verantwoordelijkheid. Geadviseerd wordt vooraf duidelijkheid te vragen. Een rekening op naam zal op verzoek worden verstrekt.

Doen zich bijzondere omstandigheden voor tijdens de duur van de training meld dit dan bij de trainer.